För packning av sand, grus, makadam och lerhaltiga jordarter